İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

 

Turgut Özal Üniversitesi, bilime hizmet eden bir üniversite olma yolunda fiziki şartlar yönüyle gerekli alt yapıyı oluşturmuş ve güçlü bir akademisyen kadrosu kurmuştur.

Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasıyla, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, iş güvenliğine yönelik olarak mevzuatların gerektirdiği tedbirleri almak ve düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundadır. Ülkemizde yasal düzenlemelerle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar artsa da, İş Sağlığı alanında bilimsel çalışmalar yapabilecek yetişmiş insan gücü açığının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu alan için gerekli teknik elemanları yetiştiren lisans ve ön lisans programlarından, açığın kapatılması beklenemez. Çünkü üniversitelerden yapması beklenen bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine aktarılabilmesini sağlayacak araştırmacılara yetiştirmektir.

Programda verilmesi planlanan teorik ve uygulamalı eğitimler ile, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş kazalarının ve mesleki hastalıklara karşı gerekli tedbirlerin alınması, oluşabilecek risklerin minimize edilmesi, üretimin belirlenen sağlık ve güvenlik kurallarına uygun koşullarda yapılması, iş yeri acil durum planlarının oluşturulması, bu işlemlerin bilimsel yöntem ve analizlere dayanarak yüksek bir doğrulukla yapılması, tehlikelerin kaynağından yok edilmesi, çalışanların çalışma ortamları, insan piskolojisi, sosyolojisi, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

1-Başvuru formu

2-Lisans Diploma Fotokopisi

3-Lisans Transkript Fotokopisi

4-Askerlik Durum Belgesi

5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6-1 Adet Resim

 

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERİ

PROGRAM

ALES

DİL PUANI

LİSANS GNO

Y. LİSANS GNO

MÜLAKAT/ (YAZILI/SÖZLÜ SINAV)

BAŞARI PUANI

Tezsiz Yüksek Lisans

-

-

50%

-

50%

≥60

 

*Kontenjanlar ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgiler Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası Duyurular kısmından ilan edilir.

 

Toplam Zorunlu Ders (Tercih Edilen Tablodan) : 6 kredi

Toplam Seçmeli Ders (Tercih Edilen Tablodan) : 24 kredi

Toplam Ders Saati : 30 kredi

Ders kredisi = Haftalık Ders Saati

Program: Toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

 

İSG 500 Lisansüstü Proje

İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (Zorunlu)

İSG 502 İş Sağlığı (Zorunlu)

İSG 503 İş Güvenliği ve Mevzuatlar

İSG 504 İlk Yardım  ve Uygulamalı Eğitim

İSG 505 Risk Analizi

İSG 506 İş Sağlığı Epidemiyolojisi

İSG 507 Ergonomi

İSG 508 İş Psikolojisi

İSG 509 İş Hijyeni

İSG 510 İş Fizyolojisi

İSG 511 Bina Yönetim Sistemleri

İSG 512 Yangından Korunma Yöntemleri

İSG 513 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG 514 Radyasyon Güvenliği

 

 

İSG 500 Lisansüstü Proje

Kredisiz ancak zorunlu olan bu derste öğrenciler bir proje hazırlayacaklardır.

 

İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş sağlığı ve güvenliğinde kapsam, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavramlar, işverenin genel yükümlülükleri, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü, tehlike sınıfları, işin durdurulması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş kazaları ve meslek hastalıklarında işverenin, sigortalının ve üçüncü kişilerin sorumlulukları, İş sağlığı ve güvenliğinde denetim ve teftiş, İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yaptırımlar ile itiraz ve dava yolları.

 

İSG 502 İş Sağlığı

İşçi ve işveren tanımları ve kavramları, İş sağlığı temel bilgileri, Meslek hastalıkları ve iş kazaları, İşçi sağlığı konusunda yapılaması gereken görevler, Kanunlar ve yönetmelikler, İş Sağlığı ve İş güvenliği Uzmanlığı, İş yeri ve Sağlık, İşaret Levhaları, İlk Yardıma Giriş

 

İSG 503 İş Güvenliği ve Mevzuatlar

Tanımlar ve Kavramlar, , İş güvenliği temel bilgileri, İş güvenliği konusunda yapılaması gereken görevler, Kanunlar ve yönetmelikler, İş Kazaları ve Nedenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve Görevleri, İş Yeri Güvenliği, Yük Kaldırma ve Taşıma, Uyarı Levhaları ve Renkler

 

İSG 504 İlk Yardım  ve Uygulamalı Eğitim

Vücudun tanımı, önemli işlevleri ve ilk yardım tarifi, İlk Yardım Aşamaları, Uygun Acil Tıbbi Sistemin Belirlenmesi ve tatbik edilmesi, Acil İlk Yardım  Teknikleri, Normal vücud fonksiyonları, Kalp Krizi ve Felç Durumunda İlk Yardım, Solunum sağlanması ve kalp masajı, Burun Kanamalarında İlk Yardım, Karbon monoksit Zehirlenmelerine Karşı ilk Yardım, Yanık Çeşitleri ve yapılacak ilk yardım, Kanamanın durdurulması ve dış etkenlerden korunması, Donmalar ve İlk yardım, Zorlanma ve Burkulmalarda İlk Yardım, Kırıklarda İlk yardım, Kafa, Boyun ve Belkemiği Yaralanmaları, Zehirlenme, Şokun Önlenmesi, Kaza Sonucu Oluşan Yaralanmalar ve İlk yardım

 

İSG 505 Risk Analizi

Tehlike ve Risk Kavramları, Yasal Mevzuatlar, Risk Analizleri ve Yöntemleri, Karar Matriksi-Hayat Ağacı-Hata Türü Etki- Kontrol Listesi-Eğer Olursa Yöntemleri, Olay Ağacı Analizi, Çözüm Önerileri, Planlama, Bütçeleme, Denetim ve Kontrol Formları ve Hazırlanması, Raporlama, İş Kazalarının İncelenmesi, Bilirkişilik

 

İSG 506 İş Sağlığı Epidemiyolojisi

Epidemiyoloji Tanımı, Amacı, Bölümleri, Tanımlayıcı Epidemiyoloji, Deneysel Epidemiyoloji, Analitik Epidemiyoloji, Teorik Epidemiyoloji, Sağlık ve Hastalık, Hastalık Etkenleri, Çalışanın sağlık sorunlarının değerlendirilmesi, Normal (standart) değerlerin saptanması, Neden-sonuç ilişkisi kurma, Doz-yanıt (maruziyet-etki) ilişkisinin değerlendirilmesi, Sağlığı geliştirici faktörlerin tanımlanması, Koruyucu yöntemlerin değerlendirilmesi, İşyeri sağlık birimlerinin değerlendirilmesi

 

İSG 507 Ergonomi

Ergonominin Tanımı ve Önemi. İş Verimliliği ve Ergonomi.  Çalışma Ortamı ve Fiziksel Koşullar. Yüklenme ve Zorlanma. Çalışma ve Dinleme Süreleri. İş Gerilimi. Çalışma Enerjisi ve İşlerin Enerji Gereksinimleri. İş Güvenliği  ve Ergonomini. Meslek Hastalıkları ve Ergonomini. İş Etüdü ve Ergonomi. Kalite Kontrol ve Ergonomi. Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı. İşyerlerinde Ergonomik İnceleme.

 

İSG 508 İş Psikolojisi

Çalışma Ortamında İnsan İlişkileri. Çalışma ve İnsan psikolojisi. Takım Çalışması. Ekip ve Birey Pskolojisi. İkna Metodları. Liderlik Bilgisi ve Bireyler üzerindeki etkisi. Etkileme ve etki oluşturma. Mobing nedir?  İşyerinde stress ve Çözümleri

 

İSG 509 İş Hijyeni

Hijyen Tanımı. Ürün Hijyeni. İş Hijyeni ve Amaçları. Endüstriyel Hijyenin Konuları.İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları.Mevzuatta İş Hijyeni.İş Hijyeni Programı adımları. Ortam Hijyeni.Kimyasal, Biyolojik, Fiziksel ve Ergonomik Tehlikeler ve Değerlendirilmeleri. Ölçüm ve Kontrol Yöntemleri.Hijyen Tedbirleri.Fiziksel Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri. Biyolojik Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri. Laboratuarda Alınması Gereken Önlemler. Fiziksel Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıkları. Biyolojik Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıkları. İş Hijyeni İle İlgili Mevzuat

 

İSG 510 İş Fizyolojisi

Fizyoloji Tanımı ve Önemi. Yüklenme ve Zorlanma Kavramları. Sürekli Güç Sınırı. Oksijen Tüketimi.Metabolik Enerji Tüketimi. Örnek İş Aktitesi Değerlendirilmesi ve Enerji Tüketimi. VAS Skalası.Vücut Konforsuzluk Haritası. Fizyolojik Tepki Değerlerine Göre İşlerin sınıflandırılması. Dinamik ve Statik Çalışmada Kan Dolaşımı ve Gereksinimi. Yorulma ve Dinlenme.Yorulma Sebepleri. Ağır ve Tehlikeli İşler.

 

İSG 511 Bina Yönetim Sistemleri

Güvenlik Sistemleri. Yangın Güvenlik Sistemleri. Hırsız Güvenlik Sistemleri. Kamera Sistemleri. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri. Aydınlatma Sistemleri. Bina İçi Haberleşme Sistemleri. Geçiş Kontrol Sistemleri. İklimlendirme Sistemleri.

 

İSG 512 Yangından Korunma Yöntemleri

Yangın Tanımı ve Nedenleri. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İncelenmesi. Görev Yetki ve Sorumluluk. Binaların Kullanım Sınıfları.Bina Tehlike Sınıflandırılması. Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği. Bina Taşıyıcı Sistem Stabilitesi. Bölmeler, Çatılar ve Cepheler. Yangın Bölmeler.Yangın Duvarları. Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri. Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar. Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Hususlar. Kazan Daireleri, Yakıt Depoları ve Sobalar. Sığınaklar, Otoparklar, Mutfaklar ve Çatılar. Asansör, Paratoner,Transformatör ve Jeneratör. Elektrik Tesisatı, Acil Durum Aydınlatması, Yangın Algılama, Uyarı Sistemleri, Periyodik Testler, Bakım ve Denetim. Duman Kontrolü, İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı, Basınçlandırma Sistemi. Yangın Söndürme Sistemleri. Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri. Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması. Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İş Birliği, Ödenek ve Yönerge.

 

İSG 513 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Betonarme Kalıbı Yapımı ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri Açık ve Kapalı Alanlarda İSG Kuralları. İnşaat İşlerinde Meslek Hastalıkları .Genel İSG ve Yapı İşlerinde İSG'nin Farkı. Şantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu. İnşaat Yerlerinde iş Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri.

 

İSG 514 Radyasyon Güvenliği

Radyasyon Güvenliği Nedir? Kavramlar ve Tanımları. Muafiyetler. Radyoaktivite Miktarları ve Radyoaktivite Konsantrasyonları. Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları. Doz Sınırları. Yıllık doz sınırları. Özel durumlar için planlanan ışınlanmalar. Radyasyon Alanları. Işınlanmalar. Tıbbi Işınlanmalar. Toplumun Işınlanması. Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma. Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar. Görev ve Sorumluluklar. Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler

 

 

 
 
 
Üniversitemize bağlı diğer sitelere buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Ağlar